Анотация

ПЕКИНСКАТА ОПЕРА ДЗИН ДЗЮ 京剧

 

Миглена Ценова-Нушева

 

Основната цел на изследването е да представи пред българския читател с интерес към Изтока широка, задълбочена картина на явлението Пекинска опера (Дзин дзю).

 

Структурата на книгата обхваща три глави. В първата (От китайската музика до Пекинската опера) са потърсени корените на жанра в китайската музика и във връзките ? с китайската митология, ритуал, философия, символика и пр. Втората (Пекинската опера Дзин дзю) е многочастна поради многоаспектното разглеждане на обекта. В отделни подраздели са представени китайската музика за Пекинска опера, езикът в жанра, драматургията, изобразителните изкуства, пластиката и движението, въпроси на актьорското майсторство и педагогиката, влиянието на т. нар. културна революция и Пекинската дзю на границата между XX и XXI век. Трета глава (Пресечни точки с други изкуства) е посветена на търсенето на своеобразни аналогии с явления от културата на Изтока и Запада от различни исторически периоди. Разработката включва още увод, заключение, приложения с речник и богат илюстративен материал: таблици, музикални примери, факсимилета, партитури, снимки. Всеки от елементите в операта е проучен чрез поставянето му в широк културен контекст. Голям дял (общо 9 подглави с 12 по-малки части) са посветени на китайската музика заради същностната ? връзка с другите изкуства.

 

Сред намеренията на изданието е да се постигне максимално полезен за читателя терминологичен апарат, съгласуван с български, руски и китайски лингвисти. Китайските термини са представени с транскрипция на български език, опростена форма на йероглифите, произношение с китайска фонетична транскрипция (пинин), буквален превод и приложение на термина в Пекинската опера или в контекста на изследването.

 

Проучването е осъществено с опора върху печатни и онлайн публикации на различни езици (предимно английски, китайски и руски, но също виетнамски, френски, немски, испански и български), нотни материали, аудиозаписи, видеозаписи, телевизионни постановки, интервюта, педагогически видеоматериали, филми, фрагменти от постановки, достъпни в интернет, както и върху впечатления от гледани „на живо” китайски опери в гр. Пекин и гр. Шънян през 2003 и 2009 г.

 

Приложен е интердисциплинарен изследователски подход, обединяващ перспективи на историческото, музикалнотеоретичното, социоантропологичното, сравнителното, етнологичното и пр. познание.

 

 

 

(Ценова-Нушва, Миглена. Пекинската опера Дзин дзю 京剧. С., Амадеус принт, 2010, 388 с. със 7 таблици, 9 муз. примери, 135 ил.)